WMSD - Worldwide mollusc species DB Bagni Liggia

Class: GASTROPODA
--- Taxon Tree: HETEROBRANCHIA-PULMONATA-SYSTELLOMMATOPHORA-VERONICELLOIDEA
------ Family: RATHOUISIIDAE Heude, 1855 (Land)
DB counters: Genus=5, Subgenus=0, Species=14, Subspecies=0 ( 1 Species and 0 Subspecies have images)

Genus: Atopos H.R. Simroth, 1891  (DB: 11 SP, 1 IMG)


5616000006Atopos
australis

D.F. Heynemann, 1876
5616000005Atopos
galeatus

H.R. Simroth
5616000008Atopos
laidlawi

W.E. Collinge
5616000009Atopos
maximus

W.E. Collinge, 1903
5616000004Atopos
pictus

H.R. Simroth
5616000003Atopos
prismatica

C.M. Tapparone-Canefri,
1883
5616000013Atopos
punctata

W.E. Collinge, 1902
5616000010Atopos
sarasini

W.E. Collinge, 1902
5616000014Atopos
shelfordi

W.E. Collinge, 1903
5616000002Atopos
stresemanni

H.R. Simroth
5616000001Atopos
subscutulatus

H.R. SimrothGenus: Rathouisia P.M. Heude, 1883  (DB: 3 SP, 0 IMG)


5616000007Rathouisia
leonina

P.M. Heude, 1883
5616000011Rathouisia
tantherina

P.M. Heude, 1882
5616000012Rathouisia
tigrina

P.M. Heude, 1882
Author: Claudio Galli - last updated: 22/dic/2016